Club Kareba agències

Condicions de contractació


1. Regulació jurídica aplicable
La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril). Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fòrum propi en cas que sigui diferent. L'organització tècnica dels viatges publicats en aquest fullet corresponen a l'agència KAREBA VIATGES SL , que actua sota la marca registrada de KAREBA VIATGES, agència minorista amb llicència GC - 1312. CIF B64051402, amb domicili social al carrer Colom, 48 08201 Sabadell.

2. Inscripció al viatge
L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 30 % de l'import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import. L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge combinat.

3. Modificació del viatge per part de l'organitzador
Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial. En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte. Es consideren causes suficients per a la modificació del viatge els casos de força major circumstància aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a
la realització del viatge.

4. Condició contractual
La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de numero de persones publicat en cada viatge. En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho comuniqui en un termini màxim de 20 dies naturals abans de la data prevista per al seu començament.

5.Desistiment per part del client
Si el client desisteix del viatge, després de la formalització –almenys– del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar 'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió ocasionades a l'agència venedora), les despeses d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors turístics) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de començament del viatge, en el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25% si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista per a la sortida. En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que el contracte n'hagi deixat constància.

6. Preu del viatge
El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l'impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui. El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si escau, del contracte que hagi formalitzat.

7. Establiments d'allotjament
El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment  d'allotjament  turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment. Els establiments d’allotjament turístic indicats poden variar sempre dins de la mateixa categoria, en aquest cas serà comunicat al client, i serà indicat en el dossier definitiu del viatge. No considerant-se una modificació substancial del viatge, en cas que el viatger no accepti el canvi d’hotel d’igual o superior categoria, s’entendrà que es tracta d’una cancel·lació voluntària per part del viatger, amb les despeses de cancel·lació i penalitzacions corresponents, de conformitat a la clàusula cinquena d’aquest document.

8. Documentació
El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents. L'agència té el deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord amb l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin vàlids. Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències de l’ incompliment. Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares, pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i pel tutor.

9. Cessió de la reserva
L'AGÈNCIA prohibeix expressament la cessió de la reserva a una 3ª persona.

10. Responsabilitat
L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat. No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan la causa sigui imputable al client o a un tercer. El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ. En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració de l'itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infraestructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser aprovada per la unanimitat del grup i consentida expressament per l’AGÈNCIA. En cas d’incidències en el transport aeri (denegació de vol per qualsevol motiu, cancel·lacions, canvis o retards de vol, pèrdua, demora o danys a l’equipatge, etc.) el client es responsable de gestionar les reclamacions dels seus drets com a passatgers al mateix aeroport on es produeixin.  L'Agència Organitzadora declara explícitament que actua com intermediària entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis indicats en l'itinerari. Quan el viatge s’efectua amb vehicles propis o llogats per l’agència Organitzadora, en cas d’accident, qualsevol que sigui el país on es produeixi, el viatger se sotmet expressament a la legislació en matèria d’accidents del país que es trobi matriculat el vehicle. L’agència Organitzadora no es responsabilitza de les despeses d’allotjament, transport, manutenció, repatriació o altres que s’originin a conseqüència de retards o modificacions en la sortida dels vols o altres mitjans de transport per qualsevol que sigues la causa.

11. Tractament de dades de caràcter personal
A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el “RGPD”), i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, KAREBA VIATGES, S.L. els informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació a través del lloc web.

KAREBA VIATGES, S.L. és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari, per la qual cosa se li facilita la següent informació referent al tractament de les seves dades: 
Finalitat del tractament de les seves dades: Per agilitar la seva gestió administrativa i comptable, i la gestió dels serveis turístics objecte del present fullet. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
Criteris de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l'interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li resultin d'aplicació.
Destinatari o cessió de les dades: Les seves dades seran comunicades als proveïdors dels serveis per procedir a la reserva del bitllet, l'allotjament i mitjà de transports, la tramitació del segur de viatge, etc., així com al nostre representant en destinació i a les autoritats pertinents en cas que ens exigeixin la tramitació de visats o passaports.
 
Drets dels interessats:
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Ha d'identificar-se degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.
Adreça electrònica: kareba@karebaviatges.com

12. Prescripció de l'acció
El termini de prescripció de les accions derivades dels drets reconeguts en el Llibre IV del Reial Decret Legislatiu 1/2007 , de 16 de Novembre , que aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris dels viatges combinats serà de dos anys , segons queda establert en el citat text.

13.Vigència
Aquestes clàusules de condicions generals han estat redactades amb data de 1 de Gener de 2007 i tenen una vigència indefinida.